Cô Nguyệt Minh hiện đang sống ở Montreal, Canada. Gia đình Trưng Vương Motreal đón tiếp TV từ Hoa Thịnh Đốn và từ Hoa Kỳ đã đến thăm cô. Năm nay cô đã 92 tuổi nhưng cô vẫn đẹp, khỏe, minh mẫn vui chuyện với học trò.