Các bạn TV Houston 66-73 đón tiếp TV Như Liên đến từ Canada
Học trò Ban C của Cô Vương Thúy Hoa: Anh Tú, Ngọc Oanh, Như Liên