BPSOS (Boat People SOS) là một tổ chức từ thiện vô vị lợi được thành lập để giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Gia đình TV Houston luôn tham gia những sinh hoạt từ thiện trong cộng đồng Việt Nam.