TV đã tham dự Buổi Tiệc Hội Ngộ Mùa Xuân do Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức tại Trung Tâm Cao Niên Tuổi Hạc ngày 27 tháng 3, năm 2022.

Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ là một diễn đàn của những người cầm bút lưu vong. Sinh hoạt của hội nhằm phổ biến văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.