Trường Việt Ngữ Hùng Vương (VNHV) là một tổ chức thiện nguyện vô vị lợi được thành lập vào năm 1986 bởi một nhóm sinh viên trẻ tuổi đầy nhiệt tâm từ đại học Houston và Rice. Trường Việt Ngữ Hùng Vương là một hội đoàn vô vụ lợi. Sinh hoạt của trường chỉ thuần túy về văn hóa và giáo dục. Trường VNHV đã tổ chức Buổi Tiệc đánh dấu 30 năm hoạt động trong cộng đồng Việt Nam tại Houston vào tháng 12 vừa qua. Gia Đình TV đã tham dự để hoan nghênh tinh thần bảo tồn văn hóa Việt của hội VNHV.